Iedere school heeft een leerlingadministratiesysteem. Steeds vaker zijn hieraan leerlingvolgsystemen verbonden. Gegevens over de ontwikkeling van kinderen krijgen dan een plek binnen het administratiesysteem.

Bekende voorbeelden hiervan zijn ParnasSys en ESIS.

HOREB wordt vaak gezien als een observatiesysteem of kindvolgsysteem. In HOREB registreer je uiteraard gegevens over de ontwikkeling van kinderen, maar met HOREB doe je meer. Het is hét werkinstrument, de ‘gereedschapskoffer’, voor leerkrachten die Ontwikkelingsgericht Onderwijs willen vormgeven in hun groep. Het is bedoeld om het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten te sturen en te verbeteren. HOREB heb je nodig om:

• voor alle leerlingen een doelgericht en toegesneden activiteitenaanbod te ontwerpen (themaplanningen en groepsplannen in het Activiteitenboek), je plannen bij te stellen en aan te vullen gedurende de themaperiode;
• je begeleidende activiteiten te plannen, vast te stellen welke activiteiten een zone van naaste ontwikkeling vormen, en na afloop conclusies te trekken voor vervolgactiviteiten in het Logboek;
• vanuit je begeleiding ontwikkelingssignalerende gegevens vast te leggen in het Kinderdagboek;
• aan het einde van de themaperiode te reflecteren, evalueren en conclusies te trekken voor de volgende themaperiode.
In HOREB zitten de instrumenten, zoals doelenoverzichten, observatiemodellen en didactische aanwijzingen, om dit effectief te kunnen doen. Met HOREB ga je beter reflecteren op je handelen, beter differentiëren én begeleiden.


Kortom: Ontwikkelingsgericht Onderwijs en HOREB zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!

Je hebt HOREB dus nodig om goed Ontwikkelingsgericht te kunnen werken. Wat betekent dit dan voor het gebruik van een leerlingadministratiesysteem zoals ParnasSys?


Doe je zaken dan niet dubbel? Zitten beide systemen elkaar niet in de weg? Het antwoord is duidelijk: Néé!

Je kunt namelijk het leerlingadministratiesysteem aanvullen met gegevens vanuit HOREB. Je kunt volstaan met twee zaken:

• Vanuit HOREB kun je de groepsplannen voor een themaperiode ook plaatsen in het leerlingadministratiesysteem. Bij ParnasSys kun je dat eenvoudig doen via ‘beheer’ en dan ‘plan invoeren’.
• Enkele keren per jaar voeg je de stand-van-zakenoverzichten, die je hebt opgemaakt in HOREB, in bij de overige leerlinggegevens in het leerlingadministratiesysteem. Bij ParnasSys kan dat eenvoudig via ‘nieuw document’ in de leerlingmap.
In ESIS kunt u een bijlage koppelen aan een registratie in het dossier. U kunt HOREB aan de onderwerpen lijst toevoegen (Beheer > Hulptabellen – Hulptabellen dossier – Onderwerp). Als u de HOREB documenten aan een registratie koppelt met het onderwerp HOREB, dan kunt u deze bijlagen eenvoudig weer kunt terugvinden in het dossier.
Door een indicator aan te maken op de Dossieroverzichtspagina kunt u ook op deze pagina snel zien of er in het dossier van de leerling een HOREB registratie of document aanwezig is. Raadpleegt u hiervoor de documentatie in de ESIS Help.